Gáiddusin

Mari Valjakka27.3.2020 Lukuaika: 4 min


Saamenkielinen kirjoitus siitä, kuinka Jumala ei ole etäällä silloinkaan kun kaikki muu tuntuu tapahtuvan etänä. Vaikka et saamea ymmärtäisi, niin ehkä kuvat ja kuvatekstit voivat johdattaa sinut rukoukseen tai ajattelemaan luomakuntaa ja luontoa jonka ympäröiminä saamme kokea Luojan läsnäolon tänäänkin.

 Gii sáhttá earuhit min Kristusa ráhkisvuođas? 
**********
Mikä voi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta?
Room. 8:35

Dásseválddi presideantta ávžžuhusa mielde mii galgat lasihit vuoiŋŋalaš oktavuođa, vaikke fysihkalaš gaskka gártatge stuorrudit. 

Spiehkastatdili Suomas koronavirusdili geažil álggii mannan vahkkus. Juohkehaš diehtá juo dál ahte makkár váikkuhusat dilis leat iežan eallimii. Badjel 70-jahkásaččat dihtet ahte sii galggašedje bissut sierra kontávttain eará olbmuiguin. Mánát dihtet ahte skuvlahoammáid dahkatge dál ruovttus gáiddusoahpahusas iešguđetlágan gáiddusbiergasiiguin. Dál máŋggat barget ruovttudoaimmahagain ja plánet ođđa vugiid dahkat bargohoammáid spiehkastatdili dahje karantena geažil. Dađi bahábut dál leat maiddai ollu dakkár olbmot geat eai beasa šat bargui daningo spiehkastatdilis barggut nohke oalle fáhkkestaga. 

Aivvefal Ipmila ovddas mu siellu gávdna ráfi, sus boahtá mu bestojupmi
***********
Jumalan edessä mieleni hiljenee, hän antaa minulle avun.
Ps. 62:2

Dilli lea buohkaide ođđa ja sihkkarit máŋggaide maiddai lossat. Olbmuid fuolla boahttevuođas ja koronavirusa leavvamis stuorru beaivvis beaivái. Goittotge eallin joatkašuvvá ja vaikke fysihkalaš gaskka gártatge stuorrudit, mii gáibidit dakkárge dilis iežamet árgabeaivválaš vieruid, lagamuččaid ja dorvvu.

Searvegotte doaimmat leat maiddai dál rievdan. Ipmilbálvalusat almmolaš dilálašvuohtan leat gaskkalduvvon doaisttážii ja ipmilbálvalusat dollojuvvojit dál sátneipmilbálvalussan juohke searvegottis nu, ahte báikki alde leat dušše ipmilbálvalusa doaimmaheaddjit. Ipmilbálvalusat srtriimejuvvojit ja sáddejuvvojit interneahtta live-sáddagiin dahje radio bokte. 


Várit gaidoset ja duoddarat doarggistehkoset, muhto mu ráhkisvuohta dutnje ii rievdda iige mu ráfilihttu suoibbo
********
 Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju.
Jes. 54:10

Juos gii nu livččii munnje vel moadde vahkku dassái muitalan, ahte dán giđa báhpat bálvalit ipmilbálvalusain searvegottelaččaid haga, livččen duođaid jearan ahte leatgo dájáskan. 

Mannan sotnabeaivve goittotge iskkaimet dien live-sáddaga ja imaštalan ain velge ahte mo bures dat manaige. Girkoálbmogin ledje olbmot geat oassálaste gáiddusoktavuođaid bokte dahje guldaledje sáddaga radios. Imašlaš ášši lei, ahte gáiddusin ipmilbálvalusas šattaige oalle interaktiivvalaš go olbmot čálle dearvvuođaid nuppiideaset neahttaipmilbálvalusas. Ádden dieđusge ahte buohkaide digi-biergasiid geavaheapmi ii leat vejolaš, muhto sávvamis mii gávnnašeimmet ođđa vugiid leat oktavuođas maiddai singuin. Ránnjáveahkki lea juo dál lassánan ja lean fuopmášan ahte olbmot háliidit bálvalit iežaset servoša vejolašvuođaid mielde. Dál leage dehálaš ahte dán spiehkastatdilis mii buktit ovdan doaivvu ja luohttámuša ja rohkadallat ovttas gáiddusinge. Máŋggat leat fuolas ja gáibidit lagasolbmuid, guldalanveahkki ja jeđđehusa. Gáiddusoktavuođa vejolašvuođat, telefovnnat ja eará biergasat veahkehit vuoiŋŋalaš oktavuođa lasiheamis. Ii darbbaš birget okto, vaikko gártatge giddet doaibmabáikkiid, doaimmaid ja juoba girku uvssatge, de bealljit ja váimmut leat dađege eanet rabas. 

Ipmil lea min dorvu
ja gievravuohta,
min veahkki buot áŧestusain.
*****
Jumala on turvamme ja linnamme. Auttajamme hädän hetkellä.
Ps.46:2


Vaikko ollu áššit dáhpáhuvvet dál gáiddusin, muittuhan ahte Ipmil gii assá allatvuođas ja bassivuođas ii leat gáiddusin mis dán dilisge baicce son lea cuovkanan ja balolaš olbmuid luhtte justa doppe gos eallin lea spiehkastatdilis. Otnege mii sáhttit rohkadallat ja dorvvastit sutnje, daningo mihkkege ii sáhte earuhit min Ipmila ráhkisvuođas Kristus Jesusis, min Hearrás.

Ipmila buressivdnádusa ja várjalusa buohkaide!

Jos mun velá vádjolivččen
jápminsuoivana leagis,
de in mun bala mange bahás,
dasgo don leat mu mielde.

******
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

blogit.evl.fi on Kirkon viestinnän tuottama blogialusta. Kirjoituksista vastaavat niiden kirjoittajat, eivätkä ne välttämättä edusta kirkon virallista kantaa.